Polityka prywatności

obowiązująca od 1 grudnia 2022 r.

1. Postanowienia ogólne

CIMCO – POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym (zwana dalej „Spółką”) prowadzi i administruje serwisem internetowym dostępnym pod adresem www.cimco.pl, zwanym dalej „Serwisem”. Serwis udostępniony jest osobom z niego korzystającym, zwanym dalej „Użytkownikami Serwisu”.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych: kontrahentów Spółki, przedstawicieli tych kontrahentów,, osób odwiedzających profile Spółki w mediach społecznościowych, osób kontaktujących się ze Spółką, osób przesyłających do Spółki wnioski związane z realizacją praw dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz Użytkowników Serwisu.

W Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat plików cookie lub podobnych technologii wykorzystywanych w Serwisie i przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tych technologii.

 2. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest:

CIMCO – POLAND Sp. z o. o.
Międzyrzecze Górne 165
43-392 Międzyrzecze Górne

Ze Spółką można kontaktować się listownie, pisząc na nw. adres korespondencyjny, mailowo lub telefonicznie:

Adres do korespondencji:
43-392 Międzyrzecze Górne 165
e-mail: biuro@cimco.pl
telefon: +48 509 541 962

Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Spółkę są chronione zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”).

3. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Spółka przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy z kontrahentem i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy i utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu realizacji ciążących na Spółce obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Spółkę obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

4. Przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli kontrahentów

Spółka przetwarza dane osób reprezentujących kontrahentów przy zawieraniu lub wykonywaniu umowy, w tym osób wyznaczonych przez kontrahenta do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy. Spółka otrzymuje dane osobowe przedstawicieli od kontrahenta lub bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych przedstawicieli: dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który jest reprezentowany przez przedstawiciela lub z którym przedstawiciel współpracuje, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi dana osoba się zajmuje), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Dane osobowe przedstawicieli są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem reprezentowanym przez przedstawiciela, a Spółką i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji umocowania danej osoby do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta oraz kontaktu z przedstawicielem jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przez Spółkę, jak i jej kontrahenta, którym jest umożliwienie sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji umocowania danej osoby do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta;
 2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem a Spółką – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, polegających możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 4. w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z kontrahentem za pośrednictwem, przedstawiciela, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli przedstawiciel kontrahenta przekazuje Spółce swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z kontrahentem i nawiązania relacji biznesowych.

Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z kontrahentem Spółki, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego).

5. Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

Spółka prowadzi profile w mediach społecznościowych takich jak Facebook.

W związku z powyższym Spółka pozyskuje dane osób odwiedzających profile Spółki w mediach społecznościowych w związku z dokonaniem przez daną osobę subskrypcji fanpage’y lub kanałów w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowaniem przez daną osobę komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub kanale, a także w związku z przesłaniem Spółce wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego. Spółka przetwarza dane osób odwiedzających profile w mediach społecznościowych w szczególności w poniższym zakresie:

 1. identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
 2. dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez użytkownika na własnym profilu w danym portalu społecznościowym;
 3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możliwe jest poznanie wizerunku);
 4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez użytkownika dobrowolnie pod postami Spółki;
 5. treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z daną osobą za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
 6. dane statystyczne dotyczące odwiedzin profili lub kanałów Spółki w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności Spółki, oferowanych produktach, a także komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, Spółka i Facebook Ireland Limited pełnią funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Według nich, Facebook Ireland przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Śledzenie aktywności na stronach internetowych może mieć miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba jest zalogowana lub zarejestrowana na portalu społecznościowym. Spółka nie ma żadnego wpływu na śledzenie aktywności w Internecie stosowane przez dany portal społecznościowy.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia aktywności można znaleźć w politykach prywatności operatorów portali społecznościowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych Spółce za pośrednictwem portali społecznościowych, będą przechowywane przez czas udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub do momentu usunięcia profilu użytkownika na portalu społecznościowym w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W przypadku informacji posiadanych przez Spółkę w ramach udostępnionych przez daną osobę komentarzy, będą one dostępne na profilu Spółki do czasu usunięcia ich przez autora.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile Spółki w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Proszę pamiętać, że poza Spółką, administratorem danych osobowych jest operator danego portalu społecznościowego, z którego dana osoba korzysta i za którego pośrednictwem odwiedza profil Spółki. Należy zapoznać się dodatkowo z regulaminem i polityką prywatności danego portalu społecznościowego.

6. Przetwarzanie danych osób kontaktujących się ze Spółką (drogą tradycyjną, mailową lub telefoniczną)

W przypadku kontaktu ze Spółką drogą listowną, mailową lub telefoniczną, dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie.

Dane osób kontaktujących się ze Spółką są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez daną osobę skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

W związku z tym, że osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Spółkę, osoby te mogą zwracać się do Spółki w sprawie realizacji tych praw. W związku z tym Spółka przetwarza dane identyfikacyjne wnioskodawców, ich dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z wnioskodawcą lub inną osobą, która w imieniu wnioskodawcy przesyła do Spółki wniosek o realizację praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez wnioskodawcę, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, Spółka przetwarza dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe wnioskodawców oraz ewentualnie pełnomocników/innych przedstawicieli są przetwarzane przez Spółkę w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 2. w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że Spółka we właściwym terminie ustosunkowała się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

8. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem plików cookies lub podobnych technologii

Spółka korzysta wyłącznie z niezbędnych do prawidłowego korzystania z Serwisu plików cookies.

9. Odbiorcy

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT usług księgowych, marketingowych, hostingodawca, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i tylko i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki.

Ponadto odbiorcami danych są kurierzy, operator pocztowy, banki, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a w przypadku publikowania przez daną osobę treści na profilu Spółki w mediach społecznościowych – operator danego portalu oraz osoby odwiedzające profil Spółki w mediach społecznościowych.

10. Transfer danych poza EOG

W związku z prowadzeniem przez Spółkę profili na portalach społecznościowych, jak również w związku z używaniem narzędzi Google Analitycs oraz Google AdWords, dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem operatorów tych usług, których serwery mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operatorzy portali społecznościowych lub usług Google Analytics/Google Adwords zobowiązani są do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach dana osoba może zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje są dostępne odpowiednio w polityce prywatności danego portalu społecznościowego lub w przypadku Google – tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Spółka nie sprzedaje, nie przekazuje, ani nie użycza i nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności oraz takich, w których wymagają tego przepisy prawa regulujące obszar działalności Spółki.

11. Przysługujące prawa

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Odpowiedzialność

Spółka nie udziela gwarancji co do przydatności treści informacji zamieszczanych w Serwisie, w szczególności dla określonych działań Użytkowników Serwisu oraz ich dokładności, zupełności, aktualności.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji zamieszonych w Serwisie, ponosi wyłącznie Użytkownik Serwisu.

Spółka zastrzega sobie prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Spółkę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności.

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Serwisu.

13. POLITYKA COOKIES

13.1. Co to jest plik cookies

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

13.2. Rodzaje plików cookies 

Na stronie mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu, stosowane są niezbędne do prawidłowego działania strony pliki cookies:

• Niezbędne pliki cookies - te pliki cookies są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone. Zgodnie z przepisami prawa, Spółka nie potrzebuje zgody Użytkownika Serwisu na stosowanie tych plików cookies.

Szczegółowe informacje na temat tego, jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie stosowania plików cookies można znaleźć pod poniższymi linkami:

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Opera
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Safari
https://www.apple.com/legal/privacy/pl/cookies/